Analysis Service บริการทดสอบในด้านต่างๆของเรา

บริการทดสอบในด้านต่างๆของเรา

 • งานทดสอบคุณภาพสาย LAN  UTP CAT6 CAT6A CAT7 CAT8
 • งานทดสอบประสิทธิภาพสาย LAN. POE true Power loader
 • งานทดสอบระบบ Wireless (WiFi) heatmap ก่อนติดตั้ง
 • งานทดสอบระบบ Wireless (WiFi) Roaming หลังติดตั้ง
 • งานทดสอบสาย Fiber optic OTDR report
 • งานตรวจสอบ Connector Fiber optic (cores inspector)
 • งานทดสอบสาย RG6 RG11 สำหรับระบบกล้องวงจรปิด และ MATVงาน
 • งานทดสอบประสิทธิภาพ ระบบเครื่องข่าย 10G performance and analysis
 • งานทดสอบประสิทธิภาพ ระบบ Wireless (WiFi throughput)
 • งานทดสอบด้านอื่นๆ
 • งานทดสอบระบบกราวด์ ของระบบไฟฟ้าในอาคาร หรือตู้ MDB
 • งานทดสอบ ค่าฉนวนของสายไฟฟ้า 
 • งานทดสอบระบบล่อฟ้า ระบบป้องกันฟ้าผ่า
งานทดสอบระบบเพื่อตรวจรับงานผู้รับเหมา

 

Visitors: 1,281,182